Bebetono.lt privacybeleid

BeBetono.lt is belangrijk voor het vertrouwen van ieder van u in de BeBetono.lt winkel, goederen en diensten. Dit vertrouwen is onlosmakelijk verbonden met het juiste gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens. Om u te laten weten hoe uw persoonlijke gegevens worden ontvangen, gebruikt, beheerd en verwerkt, heeft BeBetono.lt dit privacybeleid opgesteld, waarvan u hieronder kennis kunt nemen. We merken op dat alle acties die worden uitgevoerd met uw persoonlijke gegevens gebaseerd zijn op de geldige bepalingen van de rechtshandelingen van de Europese Unie en de Republiek Litouwen.

  1. Concepten

1.1. De beheerder is een medewerker van BeBetono.lt.

1.2. Persoonlijke gegevens - alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon - een betrokkene wiens identiteit bekend is of direct of indirect kan worden bepaald aan de hand van gegevens zoals een persoonlijke code, een of meer fysieke, fysiologische, psychologische, economische, culturele of sociale kenmerken die kenmerkend zijn voor een persoon tekent

1.3. De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is BeBetono.lt.

1.4. Een account is een account om verbinding te maken met BeBetono.lt, dat wordt aangemaakt door actieve acties van de Koper in overeenstemming met de gespecificeerde volgorde van acties op de BeBetono.lt-website en waar de persoonlijke gegevens en bestelgeschiedenis van de Koper worden opgeslagen.

1.5. Diensten - alle diensten die door BeBetono.lt aan de Koper worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van goederen op BeBetono.lt.

1.6. Koper betekent: (i) een valide volwassene; of (ii) een minderjarige tussen 14 en 18 jaar met toestemming van de ouders; (iii) een ontvoogde minderjarige; (iv) rechtspersonen.

1.7. Wachtwoord is een combinatie van letters en/of cijfers die door de Koper is aangemaakt en gebruikt om zich te registreren

in het BeBetono.lt-systeem en in uw account.

1.8. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt verzonden naar het apparaat van elke persoon die BeBetono.lt bezoekt, van waaruit BeBetono.lt wordt geopend en tijdelijk wordt opgeslagen op dat apparaat.

1.9. De regels zijn de regels van BeBetono.lt voor het kopen en verkopen van goederen.

1.10. Direct marketing is een activiteit gericht op het aanbieden van goederen of diensten aan personen per post, telefoon of andere directe middelen en/of het vragen van hun mening over de aangeboden goederen of diensten.

1.11. BeBetono.lt - een elektronische winkel op het adres www.BeBetono.lt, beheerd door UAB "MDS projektai" - een bedrijf dat is opgericht en werkt in overeenstemming met de wetten van de Republiek Litouwen, waarvan de code 304445716 is, adres voor correspondentie - Paribio 12, Vilnius, Litouwen, gegevens over het bedrijf opgeslagen en opgeslagen in het register van rechtspersonen van de Republiek Litouwen); en/of, respectievelijk volgens de betekenis van de onderstaande tekst, UAB "MDS projektai".

1.12. BeBetono.lt-partner is een persoon die goederen of diensten levert aan BeBetono.lt; met wie gezamenlijke acties of projecten kunnen worden uitgevoerd.

1.13. BeBetono.lt-accounts zijn BeBetono.lt-accounts op verschillende sociale netwerken (bv. Facebook), waar BeBetono.lt actief communiceert met haar bestaande en/of potentiële klanten.

  1. Algemene bepalingen van het privacybeleid van BeBetono.lt

2.1. De Koper, die bekend is met dit Privacybeleid (d.w.z. de Koper stemt ermee in dat zijn naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres worden verwerkt ten behoeve van BeBetono.lt activiteitenanalyse en direct marketing), wanneer het registreren of anderszins indienen van zijn gegevens, wordt geacht zijn uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens (naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres) voor BeBetono.lt Direct Marketing-doeleinden.

2.2. BeBetono.lt vestigt de aandacht van de kopers op het feit dat als het privacybeleid verandert, de nieuwe versie ervan op de BeBetono.lt-website zal worden geplaatst, waar elke koper kennis van kan nemen door in te loggen op BeBetono.lt.

2.3. Personen die goederen en/of diensten willen kopen en/of een account op BeBetono.lt willen aanmaken, moeten de volgende gegevens verstrekken: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en adres van de woonplaats en/of de plaats van levering van de goederen. De koper wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

2.4. BeBetono.lt vereist dat de Koper de persoonlijke code alleen verstrekt in gevallen waarin de Koper goederen bestelt bij BeBetono.lt of BeBetono.lt-partners door middel van leasing en/of bij aankoop van productgarantie en/of verzekering.

2.5. De koper kan zijn persoonlijke gegevens te allen tijde wijzigen en/of aanvullen door in te loggen op het aangemaakte BeBetono.lt Account en contact op te nemen met BeBetono.lt e-mail. per mail info@BeBetono.lt voor hulp bij het wijzigen van gegevens en het annuleren van het Account.

2.6. Indien de Koper na aankoop van goederen en/of diensten van BeBetono.lt niet wil dat de verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor Direct Marketing doeleinden, kan de Koper een e-mail schrijven naar info@BeBetono.lt of bellen met het algemene BeBetono.lt klantenservice nummer +37066611146 en geef aan dat je geen e-mails en/of sms-berichten wilt ontvangen. Het verzenden van e-mails en/of SMS-berichten wordt alleen beëindigd op het duidelijk vermelde e-mailadres van de Koper. e-mailadressen en/of telefoonnummers. De koper kan zich afmelden voor de nieuwsbrief door op de link "afmelden" of "afmelden" onderaan de nieuwsbrief te klikken.

2.7. BeBetono.lt bevestigt dat de persoonlijke gegevens die door de koper zijn opgegeven, alleen zullen worden verwerkt om de kopers naar behoren te voorzien van de diensten die worden geleverd in de elektronische winkel van BeBetono.lt (inclusief het recht om deel te nemen aan promoties, projecten). BeBetono.lt bevestigt ook dat de door de Koper opgegeven Persoonsgegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van BeBetono.lt activiteitenanalyse en Direct Marketing, indien de Koper deze toestemming geeft en deze niet intrekt.

2.8. BeBetono.lt verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens van de Koper niet aan derden bekend te maken, behalve met toestemming van de Koper, bij het uitvoeren van een bestelling via de partners van BeBetono.lt en in overeenstemming met de wetgeving van de Republiek Litouwen.

2.09. De koper heeft het recht om: (i) na schriftelijk verzoek aan BeBetono.lt kennis te nemen van zijn persoonsgegevens waarover BeBetono.lt beschikt en informatie te ontvangen uit welke bronnen en welke persoonsgegevens zijn verzameld, met welk doel worden verwerkt, aan welke ontvangers van de gegevens zijn verstrekt en in ieder geval gedurende de laatste 1 (één) jaar zijn verstrekt; (ii) schriftelijk een verzoek indienen bij BeBetono.lt, per e-mail info@BeBetono.lt, per telefoon +37066611146, met betrekking tot de verwijdering van het Account of de opschorting van acties voor het beheer van Persoonsgegevens, wanneer dit in strijd is met de bepalingen van rechtshandelingen, behalve in de gevallen voorzien in het Privacybeleid; (iii) het niet eens bent met het privacybeleid en de verwijdering van de persoonlijke gegevens van de koper in de volgorde die in dit privacybeleid is gespecificeerd - in dit geval heeft de koper niet de mogelijkheid om goederen en/of diensten te kopen in de elektronische winkel BeBetono.lt ; (iv) het uitvoeren van andere acties voorzien in het Privacybeleid en rechtshandelingen.

2.10. 14.09 p. in de genoemde relevante gevallen geeft BeBetono.lt de Koper een antwoord en voert het de acties uit die zijn gespecificeerd in het ingediende verzoek of weigert deze uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uit te voeren.

2.11. Bij het ophalen van de goederen wordt om het identiteitsbewijs van de koper gevraagd en de daarin vermelde gegevens van de koper worden alleen gebruikt voor persoonlijke identificatie.

2.12. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid gaat de koper ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens worden gebruikt om zijn bestelling uit te voeren, ongeacht of hij goederen en/of diensten bestelt bij BeBetono.lt als verkoper of bij partners, en stemt er ook mee in dat zijn persoonlijke gegevens gegevens kunnen worden overgedragen aan BeBetono.lt Partners.

2.13. De Persoonsgegevens van de Koper worden aan de lidstaten van de Europese Unie of aan andere buitenlandse landen verstrekt onder dezelfde voorwaarden en procedure als aan onderwerpen in de Republiek Litouwen en alleen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld.

2.14. BeBetono.lt bewaart persoonsgegevens zolang deze persoon gebruik maakt van de diensten van BeBetono.lt, met uitzondering van de in dit privacybeleid genoemde gevallen.

2.15. Na de opzegging van het Account kunnen de Persoonsgegevens van de Koper worden opgeslagen door de Verwerkingsverantwoordelijke

op de server gedurende maximaal zes maanden, behalve in gevallen waarin de door de Koper verstrekte gegevens (i) zijn gebruikt bij het plegen van een onwettige handeling of (ii) het vermoeden bestaat dat identiteitsdiefstal of een andere schending is gepleegd, als een resultaat waarvan een onderzoek door de relevante wetshandhavingsinstanties is of zal worden uitgevoerd, (iii) als BeBetono.lt klachten heeft ontvangen met betrekking tot de relevante Koper, of als BeBetono.lt overtredingen van de koop- en verkoopregels van BeBetono.lt heeft opgemerkt door de betreffende Koper; of (iv) om Persoonsgegevens op te slaan voor andere legitieme doeleinden. Deze gegevens worden vernietigd na ontvangst van wettige instructies van wetshandhavingsinstanties of andere bevoegde autoriteiten.

2.16. De interne technologische oplossingen van BeBetono.lt zorgen ervoor dat de Persoonsgegevens die door de Koper aan BeBetono.lt worden verstrekt, worden beschermd tegen illegale acties, verlies, ongeoorloofd gebruik en wijzigingen, dat wil zeggen dat het niveau van bescherming van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van de rechtshandelingen van de Republiek Litouwen.

2.17. De koper verbindt zich ertoe en is verplicht zijn BeBetono.lt inlogwachtwoord en inlognaam, evenals andere gegevens, te bewaren. De koper verbindt zich ertoe en is verplicht om geen Persoonsgegevens over hemzelf of derden aan andere derden bekend te maken, indien dergelijke Persoonsgegevens van derden hem ter beschikking zijn gekomen, en om BeBetono.lt onmiddellijk op de hoogte te stellen van zichtbare schendingen.

2.18. In het geval van of het diagnosticeren van mogelijke problemen op BeBetono.lt, kan de beheerder de IP-adressen van de kopers gebruiken.

2.19. Indien BeBetono.lt twijfelt aan de juistheid van de door de Koper verstrekte Persoonsgegevens, kan zij de verwerking van de Persoonsgegevens van de Koper opschorten, deze gegevens verifiëren en corrigeren. Dergelijke Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om hun juistheid te verifiëren.

2.20. Om de koper het volledige aanbod van elektronische winkeldiensten van BeBetono.lt te bieden, kunnen cookies worden opgeslagen op het apparaat van de koper dat wordt gebruikt om verbinding te maken met BeBetono.lt.

2.21. Door het Privacybeleid goed te keuren, gaat de koper akkoord met de opname van dit Privacybeleid op zijn toestel

Cookies voorzien in het beleid. De Koper kan deze toestemming te allen tijde intrekken door de instellingen van zijn internetbrowser te wijzigen, maar in dit geval werken bepaalde functies van de online winkel BeBetono.lt mogelijk niet voor hem.

2.22. Cookies die door BeBetono.lt worden gebruikt, zijn bedoeld voor de overdracht van informatie via een elektronisch communicatienetwerk. U kunt alle of een deel van deze cookies verwijderen of blokkeren met uw browserinstellingen, maar in dit geval werken sommige functies van de BeBetono.lt-website mogelijk niet. Een ander type cookies is om informatie te verzamelen om de aanwezigheid te berekenen (statistische informatie te verzamelen), inhoud te bieden die voldoet aan de interesses van Kopers en bezoekgeschiedenis op te slaan. BeBetono.lt gebruikt dit type cookies niet, maar vestigt de aandacht van de kopers op het feit dat sommige BeBetono.lt-partners dit type cookies kunnen gebruiken, dus als de koper vermoedt dat dit type cookies zonder zijn toestemming wordt gebruikt, hij dient contact op te nemen met een specifieke BeBetono.lt-partner.

  1. Slotbepalingen

3.1. Dit privacybeleid treedt in werking in 2018. 17 mei Elke wijziging in het privacybeleid zal

worden gepubliceerd en openbaar zichtbaar op BeBetono.lt.